Skip to main content

Jozef Daňko

Odbor: Odbor dohľadu
Oddelenie: Oddelenie štrukturálnych fondov a európskej agendy
Štúdium: Ekonómia
Hlavné zameranie v projekte: vzdelávanie verejných obstarávateľov

Hlavný cieľ v projekte:

Za interný cieľ si dávam, aby naši verejní obstarávatelia kládli väčší dôraz na kvalitu ako na cenu, čo sa prakticky prejaví aj v nastavení váh jednotlivých pod-kritérií.

Ján Fehér

Odbor: Odbor dohľadu
Oddelenie: Oddelenie štrukturálnych fondov a európskej agendy
Štúdium: Elektrotechnika a informatika
Hlavné zameranie v projekte: Analýza a štatistika

Hlavný cieľ v projekte:

Zvýšenie povedomia a reálneho využívania kritérií kvality v bežnej praxi. Vytvorenie návodov/dokumentov pre začiatočníkov a stanovenie základných míľnikov kvality voči cene a iným faktorom.

Barbora Klučiarová

Odbor: Odbor dohľadu
Oddelenie: Oddelenie štrukturálnych fondov a európskej agendy
Štúdium: Právo
Hlavné zameranie v projekte: Tvorba metodiky

Hlavný cieľ v projekte:

Osobne za hlavný cieľ považujem snahu o zmenu spôsobu zmýšľania verejných obstarávateľov a obstarávateľov na Slovensku v tom smere, aby skúsili uvažovať za hranice toho, čo poznajú a aby pochopili, že nie je vždy rozumné, pri nákupoch za verejné financie hľadieť iba na cenu, no tiež na kvalitu, ktorú následne spoločnosti ponúknu.

Michaela Pukanová

Odbor: Odbor dohľadu
Oddelenie: Oddelenie štrukturálnych fondov a európskej agendy
Štúdium: Právo
Hlavné zameranie v projekte: Tvorba metodiky

Hlavný cieľ v projekte:

Za najdôležitejší cieľ tohto projektu považujem zvýšenie povedomia a obľúbenosti využívania M. E. A. T. kritérií vo väčšine obstarávaní, čím sa zlepší kvalita obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác na Slovensku.

Lucia Plaštiaková

Odbor: Odbor dohľadu
Oddelenie: Oddelenie štrukturálnych fondov a európskej agendy
Štúdium: Právo

Hlavný cieľ v projekte:

Hlavným cieľom je zvýšenie používania MEAT kritérií u verejných obstarávateľov/obstarávateľov s poukázaním na ich výhody so zameraním na podporu a motiváciu na ich uplatnenie v praxi. Taktiež predstaviť verejným obstarávateľom/obstarávateľom zákonné možnosti ich aplikácie vo verejnom obstarávaní.