Skip to main content

Kritérium najnižšej ceny vs. MEAT kritériá

V prípade využitia kritéria najnižšej ceny, sa víťazným uchádzačom stáva ten, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou bez skúmania ponúkanej kvality. Pri použití tohto kritéria neprichádza do úvahy akékoľvek  porovnávanie kvality alebo analyzovanie budúcich nákladov, jediným kritériom na ktoré sa prihliada je cena.

Kritérium najnižšej ceny je z hľadiska použitia najjednoduchšie, avšak má zásadné nevýhody v jeho obmedzeniach, ako napríklad:

  • Neumožňuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi zohľadniť kvalitatívne hľadiská. Okrem faktorov kvality zahrnutých do špecifikácií, ktoré musia spĺňať všetky súťaže,neponúka žiadnu inú možnosť ako zhodnotiť kvalitu požadovaného produktu. 
  • Neumožňuje verejnému obstarávateľovi zohľadniť inovácie a inovatívne riešenia.
  • Neumožňuje verejnému obstarávateľovi zohľadniť náklady na obstarávaný predmet zákazky počas životného cyklu. Môžu sa zohľadniť iba priame náklady na nákup alebo počiatočná nákupná cena v rámci stanovených špecifikácií.

Na druhej strane, pri použití kritéria najlepšieho pomeru ceny a kvality (MEAT kritérium), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže okrem ceny zohľadniť aj ďalšie kritériá, napr. kvalitu, dodaciu lehotu a pozáručný servis a iné. Každému zvolenému kritériu je obstarávateľom pridelená relatívna váha, ktorá odráža relatívny význam. Účelom MEAT kritérií je nájdenie takej ponuky uchádzača, ktorá predstavuje najlepšiu hodnotu za peniaze.

MEAT kritériá predstavujú na rozdiel od kritéria najnižšej ceny rad výhod, medzi ktoré patrí najmä:

  • Zohľadňuje kvalitatívne hľadiská. Používajú sa zvyčajne  vtedy, keď je pre vyhlasovateľa súťaže dôležitá kvalita.
  • Umožňuje zohľadniť inovácie alebo inovatívne riešenia. Táto možnosť je obzvlášť dôležitá pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú zdrojom inovácií a dôležitých výskumných a vývojových aktivít.
  • Pre zákazky s dlhou životnosťou umožňuje verejnému obstarávateľovi zohľadniť náklady životného cyklu zakúpeného produktu a nielen priame náklady na kúpu alebo počiatočnú kúpnu cenu v rámci stanovených špecifikácií.

Výber použitého kritéria je ponechaný na voľbu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, avšak je dôležité poukazovať na značné výhody použitia MEAT kritérií.