Skip to main content

Príručka k MEAT kritériám

Úrad pre verejné obstarávanie v rámci projektu Zodpovedné verejné obstarávanie financovaného z grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu pripravil pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov príručku s názvom Príručka k MEAT kritériám s príkladmi verejných obstarávaní kde boli pri hodnotení ponúk uplatnené aj iné kritériá, ako len najnižšia cena (tzv. „MEAT kritériá“ – most economically advantageous tender). Pri jej príprave úrad oslovil najmä ústredné orgány štátnej správy (spravidla ministerstvá) a tiež samosprávu (krajské mestá a vyššie územné celky). V závere príručky je uvedený aj inovatívny príklad uplatnenia MEAT kritérií z Českej republiky.

Cieľom tejto praktickej príručky je poskytnúť verejným obstarávateľom a obstarávateľom inšpiráciu v prípade použitia MEAT kritérií pri vyhlasovaní nových súťaží.