Skip to main content

Projektový výstup - analýza využívania MEAT kritérií na Slovensku

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v spolupráci s tímom projektu Zodpovedné verejné obstarávanie z Úradu pre verejné obstarávanie vydávajú dokument s názvom Strengthening value for money in the public procurement system of the Slovak Republic (Posilňovanie hodnoty za peniaze v systéme verejného obstarávania v Slovenskej republike). Jej  hlavným cieľom je zanalyzovanie situácie aplikácie kritérií na vyhodnotenie ponúk v prostredí slovenských vyhlasovateľov súťaží. „V súlade so smernicami EÚ o verejnom obstarávaní podporuje zákon o verejnom obstarávaní Slovenskej republiky širšie používanie kritérií s cieľom zahrnúť kvalitatívny, environmentálny alebo sociálny rozmer. Z údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) však vyplýva, že v rokoch 2016 až 2020 bolo používanie kritérií MEAT pri postupoch verejného obstarávania relatívne malé - predstavovalo len 15,6 % zo všetkých postupov verejného obstarávania a 13,8 % z celkového objemu obstarávania,“ uvádza OECD v úvode dokumentu. Dokument obsahuje okrem iného aj informácie o využívaní MEAT kritérií v osobitných sektoroch, a to konkrétne zdravotníctvo a doprava, ale aj porovnanie situácie aplikácie týchto kritérií v iných štátoch.

S cieľom priniesť čo najkvalitnejšie výstupy bol tiež tento dokument posunutý tiež na prerokovanie v rámci medzinárodného fóra s názvom „Leading Practitioners on Public Procurement” (LPP), v rámci ktorého poprední odborníci z oblasti verejného obstarávania vyslovujú svoj názor a odporúčania v smerovaní a krokoch podniknutých členskými štátmi OECD v danej oblasti. 

Dokument Strengthening value for money in the public procurement system of the Slovak Republic je možné nájsť na projektovej stránke OECD alebo si ho môžete stiahnuť priamo tu.